Námskeið haust 2017

 

Námskeið í upplýsingatækni kennd haustið 2017

Námskeið í upplýsingatækni kennd vorið  2018

 Námsleiðir:

Frá haustmisseri 2016

Á haustmisseri 2016 voru nokkur  námskeið á vegum sviðsins.

  • Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun – NOK019F
  • Upplýsingatækni og stafræn miðlun – TÓS102G
  • Leikur og tækni

Öll námskeiðin áttu sinn heimavöll í Moodle námskerfinu, þar eru umræðuþræðir, verkefnalýsingar og þar er verkefnum skilað. Flest námskeið eru með fjarnámssniði en nemendur hittast í staðlotum 2 til 3 á misserinu. Einnig voru nettímar í kerfinu Adobe Connect og svo voru nokkrar menntabúðir á misserinu, bæði opnar öllum en líka sérstaklega fyrir einstök námskeið. Hér eru nokkrar myndir úr menntabúðum frá námskeiðinu Upplýsingatækni og stafræn miðlun. Þar kynntu nemendur ýmis forrit og tölvuleiki fyrir samnemendum.

 

Við notuðum einnig ýmsa samskipta- og miðlunarmöguleika í  Office365.hi.is svo sem að vista og veita aðgang að efni í Drive, nota samskiptahópa í Yammer,  innsláttarform í Forms og svo auðvitað hin ýmsu tól.

Við erum oft með netfundi í Adobe Connect. Við lærum að nota slík verkfæri bæði sem þátttakendur á netfundum en ekki síður að vera sjálf með kynningar fyrir aðra nemendur.

Vefur kjörsviðs í upplýsingatækni og miðlun

Kjörsvið: Upplýsingatækni og miðlun við Kennaradeild Menntavísindasviðs

Á síðustu árum hafa íslensk stjórnvöld, líkt og stjórnvöld annarra landa og ýmis alþjóðasamtök, sett fram stefnu, viðmið og áherslur sem lúta að nauðsynlegri lykilfærni þegna í upplýsinga- og þekkingarsamfélögum nýrrar aldar. Mikilvægt er að efla slíka færni meðal kennara. Á þessu kjörsviði er stefnt að því að kennaranemar þjálfist í að nýta upplýsingatækni og margs konar miðlunaraðferðir við framkvæmd og skipulag skólastarfs, ekki síst með tilliti til upplýsinga- og tæknimenntar sem námsgreinar í grunnskóla, náms og kennslu á greinasviðum allra skólastiga og samþættingar námsgreina.
Náminu er ætlað að auka skilning verðandi kennara á þýðingu upplýsingatækni og miðlunar í menntun og efla tæknilega færni þeirra og læsi, t.d. miðlalæsi og upplýsingalæsi. Markmiðið er einnig að nemendur átti sig á notagildi stafrænnar tækni við upplýsingaleit, sköpun og miðlun þekkingar og hlutverki miðla, hefðbundinna jafnt sem nýmiðla, í þágu samskipta og lýðræðis. Fjallað er um tækni sem nýtist við net- og fjarkennslu og möguleika hennar hvað varðar skólaþróun og sveigjanlega kennsluhætti. Áhersla er lögð á efnisgerð þátttakenda og stefnt að því að þeir nái góðum tökum á helstu þáttum miðlunar og geti leiðbeint verðandi nemendum sínum í verkefnum sem tengjast mynd- og hljóðvinnslu, prentvinnslu eða margmiðlun. Á kjörsviðinu beinist athyglin jafnframt að hlutverki stjórnenda, kennsluráðgjafa og safnkennara hvað varðar upplýsingatækni og miðlun.

Tækni er hagnýtt með fjölbreyttum hætti og leitast við að tengja viðfangsefni fræðilegri umræðu um uppeldi, nám og samfélagsþróun. Áhersla er lögð á samskipti, samvinnu, samfélagsuppbyggingu og gagnrýna umræðu. Hvatt er til að nemendur sýni frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð í verkefnamiðuðu námi, geri vinnu sína aðgengilega og birti hana á ýmsum vettvangi. Námsmat er með fjölbreyttum hætti.

Oddviti kjörsviðs til 2015: Sólveig Jakobsdóttir (soljak@hi.is), s. 525-5568, 663-7561.
Oddviti kjörsviðs frá 2016: Salvör Gissurardóttir (salvor@hi.is) s: 6948596.